دیدن اعیاد در خواب خوب است و معبران برای اعیاد مذهبی هر یک تعبیر خاصی نوشته اند. اگر در خواب ببینید عید است و شما گریه می کنید از غم و اندوه نجات می یابید و گشایش در زندگیتان پدید می آید.

اگر ببینید عید است و شما و دیگران لباس نو پوشیده اید حکم همان است که گفته شد. به هر ترتیب دیدن عید در خواب نیکو است. اگر در خواب ببینید عید است و از کسی عیدی گرفته اید نعمت می یابید و روزی شما فراخ می شود.

تعبیر خواب عید به روایت محمد بن سیرین

اگر دید عیدقربان بود، دلیل كه او را با مردم عاقل كار افتد. اگر بیند عید فطر بود، دلیل كه از زاهدی فائده دینی بیابد.

تعبیر خواب عید به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند عیدبود و مردم آراسته از شهر بیرون آمدند، اگر از اهل شرف بودند، دلیل كه شرفشان زیاده گردد، اگر محبوس است خلاصی یابد، اگر این خواب را نزدیك عید بیند، دلیل كه با مردی عاقل معاملتی كند و كارش به سختی برآید. اگر به خواب دید كه روز عیدغدیر بود، دلیل كه كامكاری یابد.


منبع: تعبیر عید