(گردنبند=گلوبند)

اگر مردی در خواب ببیند گردنبند بسته است خوب نیست.

چیزهای زنانه در خواب برای مردان نشان از بی آبروئی و هتک حرمت و نفی احترام و شخصیت مردانه است مثل بزک کردن، دامن و کرست بستن و از جمله همین گلو بند داشتن.

البته فرق است بین گردنبند زینتی زنان و زنجیر طلائی که مردان همراه یک پلاک یا سکه منقش به اسم خدا و اولیا به گردن می بندند.


با این توضیح گردنبند در خواب تعهد و دین است اعم از دین اخلاقی یا مالی.

اگر در خواب ببینید که گردنبندی بر گردن دارید خواب شما می گوید مدیون خواهید شد یا مدیون هستید.

چنانچه در خواب ببینید گردنبندی دارید و آن را باز می کنید و گردن لخت خود را مشاهده می نمائید نشان آن است که از زیر بار دین بیرون می آئید و وام خود را می گذارید یا تعهد خویش را انجام می دهید.

سنگینی و کلفتی گردنبند از هر جنسی که باشد نشان سبکی و سنگینی دین است.

اگر گردنبند کلفت و سنگین باشد وام شما سنگین است و اگر نازک باشد اندک است.


منبع: تعبیر گردنبند