تعبیر خواب http://sleepinterpretation.mihanblog.com 2020-04-04T02:03:01+01:00 text/html 2019-11-04T10:58:46+01:00 sleepinterpretation.mihanblog.com هستی ناصری تعبیر خواب باران شدید و سیل چیست؟ http://sleepinterpretation.mihanblog.com/post/187 <div><br></div><div><address data-placeholder="Your name" data-label="Author" class="empty" style="font-family: CustomSansSerif, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 18px; color: rgb(121, 130, 139); margin: 12px 21px; font-style: normal; position: relative; white-space: pre-wrap;"><br></address><p class="" style="margin: 0px 21px 12px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><strong>تعبیر دیدن باران در خواب چیست؟</strong></p><p class="" style="margin: 0px 21px 12px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><strong>باران</strong>&nbsp;در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند<strong>&nbsp;باران در خواب</strong>&nbsp;غم است…</p><p class="" style="margin: 0px 21px 12px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><br></p><p class="" style="margin: 0px 21px 12px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><strong>خانم ایتانوس یونانی</strong>&nbsp;عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا یکسان فرو می ریزد بسیار خوب است ولی اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشید.&nbsp;</p></div> text/html 2019-11-04T10:57:19+01:00 sleepinterpretation.mihanblog.com هستی ناصری تعبیر خواب دیدن ابر سیاه / سفید در آسمان http://sleepinterpretation.mihanblog.com/post/186 <div><br></div><div><address data-placeholder="Your name" data-label="Author" class="empty" style="font-family: CustomSansSerif, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 18px; color: rgb(121, 130, 139); margin: 12px 21px; font-style: normal; position: relative; white-space: pre-wrap;"><br></address><p class="" style="margin: 0px 21px 12px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: CustomSerif, Georgia, Cambria, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18px;"><strong>تعبیر دیدن ابر در خواب چیست؟</strong></p><p class="" style="margin: 0px 21px 12px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: CustomSerif, Georgia, Cambria, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18px;">معبران اسلامی&nbsp;<strong>ابر</strong>&nbsp;را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است.</p><p class="" style="margin: 0px 21px 12px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: CustomSerif, Georgia, Cambria, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18px;"><br></p></div> text/html 2019-11-04T10:55:21+01:00 sleepinterpretation.mihanblog.com هستی ناصری تعبیر خواب پارو کردن برف چیست http://sleepinterpretation.mihanblog.com/post/185 <p class="" style="margin: 0px 21px 12px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><strong>تعبیر دیدن برف در خواب چیست؟</strong></p><p class="" style="margin: 0px 21px 12px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><strong>برف در خواب</strong>&nbsp;غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته&nbsp;ابر&nbsp;و مه غلیظ&nbsp;آسمان&nbsp;را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار&nbsp;آتش&nbsp;می گذرانند در این حالت انسان غمگین می شود.</p><p class="" style="margin: 0px 21px 12px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه&nbsp;<strong>خواب برف</strong>&nbsp;می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد&nbsp;<strong>برف در خواب</strong>&nbsp;می بیند.</p><p class="" style="margin: 0px 21px 12px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><br></p> text/html 2019-09-15T11:13:07+01:00 sleepinterpretation.mihanblog.com هستی ناصری تعبیر خواب مزرعه فلفل http://sleepinterpretation.mihanblog.com/post/184 <p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: underline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">دیدن فلفل در خواب</strong></span>&nbsp;خوب نیست. غم و رنج و تلخ کامی و شکست است. چه خشک باشد و چه تر، چه در غذا پخته و آمیخته باشیم و چه سبز آن را سر سفره بنهیم.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">تعبیر فلفل</strong>&nbsp;را در زمره چاشنی ها و سس ها گفتیم به&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition-duration: 0.25s; transition-timing-function: ease-in-out; transition-property: all;">حرف س</span>&nbsp;کلمه&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition-duration: 0.25s; transition-timing-function: ease-in-out; transition-property: all;">سس</span>&nbsp;نگاه کنید ولی این در صورتی است که فلفل محور خواب ما باشد و اگر فلفل محور خواب و مهره اساسی رویا نباشد نبایستی به آن اهمیت داد.&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">فلفل قرمز</strong></span>&nbsp;بدتر است و شر و فساد و خونریزی همراه دارد.</p> text/html 2019-09-15T11:03:54+01:00 sleepinterpretation.mihanblog.com هستی ناصری تعبیر خواب خریدن هلو http://sleepinterpretation.mihanblog.com/post/183 <p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">دیدن هلو در خواب</strong>، به خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش یمن است. بقیه تعبیر، مانند تعبیر آلو است.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">مشاهده هلو در خواب</strong>&nbsp;نمادی از گنج ، سلامتی و عمر طولانی است.&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">هلوی نرم و لطیف</strong>&nbsp;نمادی از&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition-duration: 0.25s; transition-timing-function: ease-in-out; transition-property: all;">ثروت</span>&nbsp;می باشد و&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: underline;">دیدن خواب هلو</span>&nbsp;به شما نشان می دهد که ثروتمند خواهید شد. علاوه بر این ،&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">هلوی آب دار</strong>&nbsp;در روانکاوی غربی به عنوان نمادی از شهوت در نظر گرفته می شود.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;">اگر در خواب دیدید که&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">هلو می خورید</strong>&nbsp;خواب شما می تواند نشان دهنده سقوط بازار سهام باشد و لذا به شما یادآوری می کند که باید در کار خود با دقت وارد عمل شوید.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">رویای خوردن هلو</strong>&nbsp;نشان می دهد شما دارای اراده ای محکم و قوی ای هستید. اگر بیمار هستید ، این خواب به شما یادآوری می کند که ممکن است شرایط بدتر هم بشود.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">رویای خرید هلو</strong>&nbsp;حاکی از افزایش درآمد شماست.</p> text/html 2019-09-15T11:02:11+01:00 sleepinterpretation.mihanblog.com هستی ناصری تعبیر خواب غذای فلفلی http://sleepinterpretation.mihanblog.com/post/182 <p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">غذا</strong>&nbsp;نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تاثیر مثبت و منفی می گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;">البته معبر هم این نکات را در نظر می گیرد ولی اگر خودتان خواستید تعبیر کنید و از این کتاب کمک بخواهید باید این جهات را به یاد داشته باشید من هم مختصرا توضیح می دهم: گفتم غذا به طور کلی نعمت و روزی است و خیر و خوبی ولی اگر غذائی که پیش روی داشته باشید&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">بد رنگ و متعفن و بد بو</strong>&nbsp;باشد در شما کراهت پدید آورد تعبیر غذای سالم را ندارد و&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition-duration: 0.25s; transition-timing-function: ease-in-out; transition-property: all;">بیماری</span>&nbsp;و رنجوری تعبیر می شود.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;">اگر از آن غذا بخورید شور باشد گرفتار ندامت یا خشم می شوید و اگر ترش باشد غم می آوردچنانچه تلخ باشد تلخ کامی و شکست است.</p> text/html 2019-09-15T11:00:09+01:00 sleepinterpretation.mihanblog.com هستی ناصری تعبیر خواب سایه ی بید http://sleepinterpretation.mihanblog.com/post/181 <div style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">بید به معنی درخت بید</strong>&nbsp;در خواب های ما دوستی است مهربان و شفیق و رفیقی است فریادرس که می توانیم به دوستی او اعتماد کنیم و از حمایتش سود ببریم و دل گرم باشیم.</div><div style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;">برخی از معبران نوشته اند&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">بید شغل و ممر معاش و روزی ماست</strong>&nbsp;که هرچه سرسبز تر و گسترده تر باشد معاش بیننده خواب فراخ تر می شود و چنانچه محقر و کوچک و کم شاخ و برگ باشد نشان می دهد که بیننده خواب در آینده نزدیک دچار مضیقه مالی و تنگی معاش می شود.</div><div style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;">اگر بید را در سه فصل&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition-duration: 0.25s; transition-timing-function: ease-in-out; transition-property: all;">بهار</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition-duration: 0.25s; transition-timing-function: ease-in-out; transition-property: all;">تابستان</span>&nbsp;و حتی پائیز، سرسبز و گسترده ببینید خوب است و خوابی است میمون ولی اگر در زمستان بیدی را در میان&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition-duration: 0.25s; transition-timing-function: ease-in-out; transition-property: all;">برف</span>&nbsp;و سرما مشاهده کنید خواب شما از یک&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition-duration: 0.25s; transition-timing-function: ease-in-out; transition-property: all;">بیماری</span>&nbsp;خبر می دهد.</div> text/html 2019-09-15T10:58:49+01:00 sleepinterpretation.mihanblog.com هستی ناصری تعبیر خواب گورخر رام http://sleepinterpretation.mihanblog.com/post/180 <p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">اگر در خواب ببینید گورخری دارید</strong>&nbsp;با مرد و زنی آشنا و طرف معامله و گفتگو می شوید که از راهی بسیار دور آمده، یعنی از سرزمینی که درباره آن اطلاع مختصری داریم.</p> text/html 2019-09-15T10:54:30+01:00 sleepinterpretation.mihanblog.com هستی ناصری تعبیر خواب گردنبند سنگین http://sleepinterpretation.mihanblog.com/post/179 <p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;">(<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">گردنبند=گلوبند</strong>)</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">اگر مردی در خواب ببیند گردنبند بسته است</strong>&nbsp;خوب نیست.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">چیزهای زنانه در خواب برای مردان</strong>&nbsp;نشان از بی آبروئی و هتک حرمت و نفی احترام و شخصیت مردانه است مثل بزک کردن، دامن و کرست بستن و از جمله همین گلو بند داشتن.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;">البته&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">فرق است</strong>&nbsp;بین گردنبند زینتی زنان و زنجیر طلائی که مردان همراه یک پلاک یا سکه منقش به اسم خدا و اولیا به گردن می بندند.</p> text/html 2019-09-15T10:51:59+01:00 sleepinterpretation.mihanblog.com هستی ناصری تعبیر خواب سقف گنبدی http://sleepinterpretation.mihanblog.com/post/178 <p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;">امروز چون<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;گنبد</strong>&nbsp;را فقط در زیارتگاه ها و اماکن مذهبی می بینیم دیدن گنبد در خواب بازتاب حالت خاصی است از روحانیت و اعتقادات مذهبی که در هر یک از ما به نحوی جلوه می کند.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;">کلا&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">اگر در خواب گنبدی ببینیم</strong>&nbsp;طوری غمین و اندوهگین می شویم که به دل جوئی و محبت دیگران نیاز پیدا می کنیم. این نیز غمی است که از روحانیت جدا نیست.</p> text/html 2019-09-15T10:50:31+01:00 sleepinterpretation.mihanblog.com هستی ناصری تعبیر خواب گوجه ترش http://sleepinterpretation.mihanblog.com/post/177 <p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">گوجه</strong>&nbsp;دو نوع است.&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">گوجه فرنگی&nbsp;</strong>و<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;گوجه درختی</strong>&nbsp;که هر دو نوع آن به خاطر طعم ترشی که دارند و از جمله چاشنی ها محسوب می شوند خوب نیستند و از غم و اندوه خبر می دهند.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;"><br></p> text/html 2019-09-15T10:47:30+01:00 sleepinterpretation.mihanblog.com هستی ناصری تعبیر خواب کمد داشتن http://sleepinterpretation.mihanblog.com/post/176 <p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;">(<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">کمد</strong>=<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">گنجه</strong>)</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">در خواب کمد دیدن یا داشتن آن</strong>&nbsp;نشان آن است که با شخصی اعم از زن یا مرد امین و درستکار و قابل اعتماد رو به رو خواهید شد.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;"><br></p> text/html 2019-09-15T10:43:09+01:00 sleepinterpretation.mihanblog.com هستی ناصری تعبیر خواب بوق زدن برای زنان http://sleepinterpretation.mihanblog.com/post/175 <div style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">بوق زدن در خواب</strong>&nbsp;کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گوئی و&nbsp;<font style=""><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition-duration: 0.25s; transition-timing-function: ease-in-out; transition-property: all;">خیانت</span></font>.</div><div style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;">ممکن است در اتومبیل باشیم و بوق بزنیم یا بوقی در دست داشته باشیم و در آن بدمیم. در مورد اول خواب ما گویای اینست که کاری نیرنگ آمیز می کنیم. هدفمان&nbsp;<em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">ایجاد محبوبیت</em>&nbsp;بیشتر است اما به شکست می انجامد و اثری نامطلوب باقی می گذارد. در مورد دوم یعنی&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">دمیدن در بوق دستی</strong>&nbsp;خواب ما می گوید دروغی می گوئیم که فاش می شود و شرمندگی و ندامت می آورد.</div> text/html 2019-09-15T10:41:14+01:00 sleepinterpretation.mihanblog.com هستی ناصری تعبیر خواب پارچه فروش آشنا http://sleepinterpretation.mihanblog.com/post/174 <div style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: right;">(<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">پارچه فروشی=&nbsp;بزازی</strong>)</div><div style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">پارچه فروشی در خواب</strong>&nbsp;ما گویای مکر و حیله و نیزنگ است و&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">پارچه فروش مردی است مکار و نیرنگ باز</strong>&nbsp;و چنانچه خویشتن را در خواب درون یک پارچه فروشی ببینیم گویای اینست که سخت فریفته زینت دنیا می شویم و در موضعی قرار می گیریم که انتخاب و اتخاذ تصمیم درباره داشتن بهترین، مردد و دو دل می مانیم.</div> text/html 2019-09-15T10:39:34+01:00 sleepinterpretation.mihanblog.com هستی ناصری تعبیر خواب جمع کردن برگ http://sleepinterpretation.mihanblog.com/post/173 <p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">برگ</strong>&nbsp;شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; text-align: justify;">برگ زینت&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition-duration: 0.25s; transition-timing-function: ease-in-out; transition-property: all;">درخت</span>&nbsp;است و اخلاق خوب نیز زینت انسان.</p>